do kasy suma: 0,00 zł
Ponad 60 lat
doświadczenia

Producent najwyższej jakości certyfikowanych sejfów, regałów, mebli metalowych i drabin.

Darmowa
wysyłka

Wysyłamy za darmo na terenie
całej Polski

30 dni
na zwrot

Jesteśmy pewni swojej jakości. Jeśli nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, gwarantujemy prawo zwrotu w ciągu
30 dni

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI METALKAS.COM.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Metalkas S.A. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę Pani/Pana danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Pani/Pana prywatność jako naszego Klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie.

  2. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  3. Polityka prywatności określa informacje dotyczące zbierania i sposobu przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Metalkas Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Artura Grottgera 4, 85-227 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903064, NIP 9671153563, REGON 093076611, wysokość kapitału zakładowego 8 900 000 zł, opłacony w całości, na rzecz Klienta – osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu https://metalkas.com.pl/.

  4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

  5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pani/Pan”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  7. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 2. DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych jest Metalkas Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Nowotoruńska 40, 85-840 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903064, NIP 9671153563, REGON 093076611, wysokość kapitału zakładowego 8 900 000 zł, opłacony w całości.
   2. Kontakt do administratora danych osobowych możliwy poprzez e-mail [email protected] , telefon: 52 33 343 33 lub pisemnie na adres ul. Artura Grottgera 4, 85-227 Bydgoszcz
   3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy poprzez e-mail: [email protected]
  2. Przetwarzane dane osobowe

   1. Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).
   2. Przetwarzamy dane, które udostępnili nam Państwo różnymi kanałami komunikacji, w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku realizacji umowy sprzedaży, świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem portali społecznościowych. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. od Państwa kontrahentów, z którymi również współpracujemy jako Naszymi klientami. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi są np. adres e-mail, Państwa dane przekazane w procesie składania zamówienia.
   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umów handlowych lub świadczenia oferowanych przez Nas usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Nas pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu (w przypadku wyrażenia zgody) i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wsparcia technicznego, obsługi księgowej i administracyjnej zawartych z Państwem umów, w tym wywiązywania się przez Nas z obowiązków wynikających z umów zawartych z producentami i dystrybutorami produktów, które stanowią przedmiot łączących Nas umów handlowych.
   4. W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane:
    • Dane identyfikacyjne, w tym imiona i nazwiska, w przypadku firm: jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
    • Dane teleadresowe, w tym adres e-mail; adres miejsca prowadzonej działalności – jeśli dotyczy lub adres miejsca
    • dostawy towaru; numer telefonu – jeśli podano,
    • inne Dane osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem, w tym numer NIP – jeśli dotyczy lub dane umieszczone na portalu społecznościowym.
   5. Przedmiotowe dane osobowe są przekazane dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji zamówienia i dostawy lub brakiem możliwości podjęcia określonych działań.
  3. Sposób przetwarzania danych osobowych

   1. Wdrożone przez nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:
    • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
    • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
    • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
    • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
    • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
    • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  4. Pochodzenie danych osobowych

   • Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.
  5. Odbiorcy danych osobowych

   1. Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi spedycyjne i transportowe, usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe mogą być ujawnione Naszymi pracownikom lub współpracownikom.
   2. Przekazywaniu firmom spedycyjno-transportowym podlegają następujące dane Klientów:
    • imię i nazwisko, w przypadku firm: jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
    • adres miejsca prowadzonej działalności – jeśli dotyczy;
    • lub adres miejsca dostawy towaru;
    • numer NIP – jeśli dotyczy,
    • numer telefonu – jeśli podano.
  6. Okres przechowywania danych

   • Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej zgody.
  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

   • Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.
  8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

  9. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

   1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
    • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania ich kopii;
    • sprostowania danych;
    • usunięcia danych;
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    • przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić nam wykonywanie usługi na Państwa rzecz.
   3. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.
   4. Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. NARZĘDZIA GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE ADS

  1. Strona korzysta z narzędzi Google Analytics i Google Ads:

   1. Używanie Google Ads Remarketing: Nasz sklep internetowy korzysta z funkcji remarketingu Google Ads, usługi reklamowej oferowanej przez Google LLC („Google”). Remarketing pozwala nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam naszych produktów użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę, gdy przeglądają inne strony w sieci Google. Google używa ciasteczek do analizy użytkowania strony, co stanowi podstawę do tworzenia reklam remarketingowych. Google przechowuje mały plik z sekwencją numerów w przeglądarce użytkownika odwiedzającego stronę. Ten numer służy do rejestrowania odwiedzin strony oraz anonimowych danych o korzystaniu z witryny. Nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników.
   2. Używanie Konwersji Rozszerzonych Google Ads: Dodatkowo, korzystamy z funkcji Konwersji Rozszerzonych Google Ads. Dzięki tej funkcji, Google Ads ustala, jakie działania użytkowników po kliknięciu na naszą reklamę prowadzą do działań, które możemy określić jako „konwersje”. Przykłady konwersji to zakup produktu, zapisanie się do newslettera, telefon do naszej firmy, pobranie pliku PDF itp. Informacje te są używane przez nas do mierzenia efektywności naszych reklam i do optymalizacji przyszłych działań reklamowych.
   3. Wycofanie zgody: Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z Google Ads Remarketing i Konwersji Rozszerzonych, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki i dezaktywując funkcję zapisywania ciasteczek. Dodatkowo, użytkownik może zrezygnować z wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google, korzystając z ustawień reklam Google.
   4. Więcej informacji: Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności i warunków korzystania z Google Ads Remarketing i Konwersji Rozszerzonych można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.
  2. Strona korzysta z programu reklamowego Google Ads w celach marketingowych, umożliwiający dostosowanie wyświetlanych reklam w oparciu o odwiedzane przez Państwa strony i pliki cookies.

  3. Wykorzystujemy pliki cookies do zbierania danych analitycznych za pośrednictwem Google Analytics. Google wykorzystuje te informacje dla Nas do analizy aktywności na stronie w celach:

   1. funkcjonalnych, związanych z User Experience, czyli analizą sposobu poruszania się Klienta po stronie, znajdowanych przez Klientów informacji, czasu spędzonego na stronie, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jej ulepszania,
   2. statystycznych, związanych z analizą danych dotyczących odwiedzin strony oraz liczy użytkowników dokonujących rezerwacji za jej pośrednictwem.
  4. Narzędzie nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

  5. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google Analytics, należy przejść na adres: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

  6. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Ads, znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy#infocollect

  7. Aby dać użytkownikom korzystającym z Naszej strony więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

  8. Aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych analitycznych na określonych rodzajach przeglądarek, należy przejść na adres: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

 4. PLIKI COOKIES

  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://metalkas.com.pl/ stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://metalkas.com.pl/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  4. W ramach serwisu internetowego https://metalkas.com.pl/ możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. wymagane do działania strony - są niezbędne do poprawnego działania naszej strony internetowej oraz umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. funkcjonalne - umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej (innych niż te, które są niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony, 
   3. analityczne - pozwalają nam na analizowanie danych dotyczących sklepu internetowego, dzięki temu mamy możliwość lepszego dostosowania funkcjonalności do potrzeb klientów, 
   4. analityczne usługodawcy - te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper
   5. marketingowe - dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe lepiej dostosowane do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
  5. Klient może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies.

  6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Klienta i przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem ze strony, w szczególności w zakresie usług wymagających logowania. Wyłączenie nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie. Zmiany mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie Strony.

  7. Możemy wykorzystywać pliki cookies w celach marketingowych, tylko w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Wówczas pliki cookies będą wykorzystywane w urządzeniu Klienta w celu dostosowania reklam do potrzeb Klienta, tj. profilowania wyświetlanych reklam na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie, stosownie do preferencji Klienta w zakresie jego wyboru na podstawie danych posiadanych przez Nas, w tym zachowania Klienta na stronie.

  8. Pliki cookies są przechowywane w pamięci przeglądarki:

   1. w przypadku plików cookies sesyjnych (konieczne do prawidłowego działania strony) – do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
   2. w przypadku plików cookies stałych (wpływające na funkcjonalność, umożliwiające przypomnienie informacji wprowadzonych przez Klienta lub dokonanych przez niego wyborów) - przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  9. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

   1. Przeglądarka Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
   2. Przeglądarka Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
   3. Przeglądarka Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   4. Przeglądarka Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
   5. Przeglądarka Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 5. NEWSLETTER

  1. Do subskrypcji Newslettera wymagane jest podanie adresu e-mail Klienta i wyrażenie zgody przez Klienta. Z chwilą subskrypcji Newslettera, Klienta zawiera umowę o dostarczanie treści cyfrowej.

  2. Newsletter umożliwia Klientowi otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o Towarach i nowościach w Sklepie internetowym.

  3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez odznaczenie zgody na Newsletter za pośrednictwem linka „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” w dostarczanym Newsletter lub poprzez wysłanie żądania na adres [email protected]

 6. WIDGETY I APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. Na stronach internetowych Metalkas S.A. mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze, Instagram. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Metalkas S.A.. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych są dobrowolnie i mogą być zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

  2. Dodatkowo, na witrynach internetowych Metalkas S.A. mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych Metalkas S.A. mogą być udostępniane innym użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę i nie mamy jej w ogóle.

 7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym Klienci będą informowani na Stronie.

 8. POPRZEDNIE WERSJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium